Contactgegevens

Feniks Organizing
Blauwkapel 70
4208 BR Gorinchem

Telefoon:
06-38306749

Mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK:
30235485

BTW:
NL001564828851

Contactgegevens

Contact

Feniks Communicatie
Blauwkapel 70
4208 BR Gorinchem

Telefoon:
06-38306749

Mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK:
30235485

BTW:
NL001564828851

1. Definities

Opdrachtnemer:
Feniks Organizing/Feniks Communicatie gevestigd te (Blauwkapel 70 4208 BR) Gorinchem. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30235485.

Opdrachtgever:
De partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat of aan wie Opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Opdracht:
De door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening aan individuele en groepen medewerkers van één organisatie of aan Opdrachtgever waarvoor apart een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen partijen een overeenkomst wordt gesloten.

Overeenkomst:
De overeenkomst is datgene wat Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk zijn overeengekomen, vastgelegd in de offerte, de opdracht, de opdrachtbevestiging, deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden en overige schriftelijke vastgelegde afspraken.

Werkzaamheden:
Alles dat Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever realiseert, onderneemt, doet realiseren of doet ondernemen.

Meerwerk / aanvullend werk
Additioneel werk dat niet onder de opdracht of overeenkomst valt, werkzaamheden waarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten. 

Offerte:
Aanbod van Opdrachtnemer voor werkzaamheden en/of de begroting van de, aan die werkzaamheden verbonden, kosten.

Opdrachtbevestiging
Een opdrachtbevestiging  is een schriftelijke vastlegging van een eerder gemaakte, mondelinge overeenkomst.

Open inschrijving:
Een training/opleiding of workshop door of op initiatief van Opdrachtnemer georganiseerd waar deelnemers zich zowel individueel of groepsgewijs kunnen inschrijven.

Incompany training:
Standaard of op maat gemaakte groepsgewijze of individuele training/opleiding of workshop van Opdrachtnemer voor medewerkers van de Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van Opdrachtnemer, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover de Opdrachtgever voorwaarden hanteert die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door Opdrachtnemer voor akkoord zijn verklaard.

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijvend de overige bepalingen volledig van kracht en wordt de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, offerte, opdrachtbevestiging, of andere situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

3. Offertes

Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Offertes zijn geldig tot 2 maanden na dagtekening. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Een begroting voor kosten van derden zal altijd slechts een indicatieve betekenis hebben. Indien noodzakelijk voor vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeiend, is Opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

4. Overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de ontvangen offerte schriftelijk heeft geaccepteerd. Of op het moment dat Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever start met de werkzaamheden.

4a. Overeenkomst tegen een vaste vergoeding

De geoffreerde prijs en een eventuele kostenraming voor overige diensten zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtnemer heeft voor werkzaamheden, die langer dan één maand doorlooptijd hebben, het recht maandelijks een deel in rekening te brengen. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen geldt de overeenkomst op basis van tarief.

4b. Overeenkomst op basis van tarief

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan tegen betaling van de werkelijk bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het uurtarief wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief geldend in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

Voor werkzaamheden buiten kantooruren geldt een toeslag van 25%. Voor werkzaamheden  in het weekend en op feestdagen geldt een toeslag van 50%.

De werkelijk bestede uren worden naar boven afgerond op 15 minuten. Geleverde materialen en overige diensten worden na levering additioneel in rekening gebracht. Het tarief evenals de additioneel in rekening gebrachte bedragen zijn exclusief BTW, reis-, verblijfskosten en eventuele verzendkosten. De Opdrachtnemer heeft het recht maandelijks te factureren.

Feniks Organizing maakt gebruik van de door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst nr. 9015550000-06 | 29 – 02 – 2016

4c Overeenkomst op andere wijze tot stand gekomen
Komt een overeenkomst op andere wijze tot stand dan zullen  de voorwaarden vastgelegd worden in de overeenkomst of opdrachtbevestiging.

4d Meer- of aanvullend werk
Is er sprake van meer- of aanvullend werk, dan zullen deze gestart worden na een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.

5. Betalingen

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na de factuur-datum. Per herinneringsfactuur wordtl een bedrag van € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Over betalingen die niet tijdig zijn verricht is de Opdrachtgever in verzuim. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. Moeilijk inbare vorderingen worden uit handen gegeven aan ons incassobureau: deze kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Bij het in verzuim zijn van een betaling is de Opdrachtgever rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten zoals incassokosten, proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen ten laste van de Opdrachtgever. Hieronder vallen ook de kosten voor deurwaarders, incassobureaus en juridische bijstand.

6. Opzegging van een overeenkomst

Overeenkomsten op basis van tarief kunnen tussentijds schriftelijk worden opgezegd met instemming van Opdrachtnemer. Hiervoor geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt dan is deze een vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden schuldig aan Opdrachtnemer met een minimum van de werkelijk bestede uren vermenigvuldigd met het geldende tarief, verhoogd met reis- en verblijfskosten en de overige reeds gemaakte kosten.
Overeenkomsten tegen een vaste vergoeding kunnen tussentijds niet opgezegd worden. Opdrachtgever is gehouden het volledige bedrag te betalen. Wel is het mogelijk om in overleg de invulling van de opdracht aan te passen aan een gewijzigde situatie.

7. Ontbinding van een overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang indien en zodra:
Opdrachtgever aantoonbaar kan verantwoorden dat de samenwerking niet naar tevredenheid verloopt
Verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, waaronder niet (tijdige) nakoming door Opdrachtgever van enige (betalings)verplichting
verzuim door Opdrachtnemer, waaronder het niet uitvoeren van de toegezegde dienstverlening.

Voor beiden partijen geldt dat van dit recht eerst gebruik gemaakt kan worden nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld. Hierbij is een opzegtermijn van 1 maand van toepassing. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst onmiddellijk te ontbinden wanneer er sprake is van faillissement of (voorlopige) surseance bij de andere partij. Ontbinding van een overeenkomst dient altijd schriftelijk te gebeuren.

 8. Rechten van intellectuele eigendom, immateriële goederen, eigendomsrechten en licenties

Alle rechten van intellectuele eigendom voortkomend uit een opdracht komen toe aan Opdrachtnemer tenzij anders schriftelijk is overeen-gekomen. Alle rechten van intellectuele eigendom van de door Opdrachtnemer ontwikkelde workshops, trainingen/opleidingen, cursusmateriaal, presentaties, publicaties en artikelen komen toe aan Opdrachtnemer. Het is niet toegestaan om het materiaal op enigerlei wijze en zonder schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen, verspreiden, publiceren danwel te gebruiken anders dan voor eigen gebruik.

9. Uitvoering opdracht en garanties

De door Opdrachtnemer te leveren werkzaamheden voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften en gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Opdrachtnemer zal met zorgvuldigheid de belangen van de Opdrachtgever nastreven.

10. Geheimhouding

Opdrachtnemer zorgt voor geheimhouding van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie.

Alle persoonsgegevens die in het kader van een overeenkomst met een individuele deelnemer of met Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld. Informatie die voortkomt uit onze trainingen, opleidingen en workshops wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als door de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming of handeling in de nakoming van de vooraf gedefinieerde opdracht, indien en voor zover de schade bij normale kennis en ervaring zou zijn vermeden. Andere vormen van aansprakelijkheid, zoals indirecte schade, zijn uitgesloten.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt 3 maanden na voltooiing van een opdracht.

In- en uitlading en vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door Opdrachtgever vergoed.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat gefactureerd is voor de zaak/dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft

12. Aanvullende voorwaarden open inschrijving

12a. Aanmelden

Aanmelden kan tot één week voor aanvang van de betreffende workshop of training mits er nog plaats is.

12b. Prijzen

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief cursusmateriaal.

12c. Betaling

Uw betaling dient uiterlijk één week voor aanvang van de training/opleiding of workshop door Feniks Organizing te zijn ontvangen tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

 12d. Annulering

Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering door de deelnemer of Opdrachtgever gelden de volgende annuleringskosten:
1,5 maand tevoren: € 75,= administratiekosten.
4 weken tevoren: 25% van het totaalbedrag
3 weken tevoren: 50% van het totaalbedrag.
1 week tevoren: 100% van het totaalbedrag.

Bij “No show” is geen annulering mogelijk. Indien een vervanger de training/opleiding of workshop bijwoont is er geen sprake van annulering, er wordt in dit geval  € 25,= administratiekosten in rekening gebracht.

 Bij minder dan 6 deelnemers behoudt Feniks Organizing zich het recht toe om de training/opleiding of workshop, uiterlijk één week voor aanvang te annuleren. U krijgt in dat geval de mogelijkheid om op een ander moment de workshop te volgen of u ontvangt uw geld terug.

13. Aanvullende voorwaarden Incompany trainingen en workshops

13a. Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW, cursusmateriaal en reis- en verblijfskosten. De kosten voor de trainingslocatie en de benodigde faciliteiten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 13b. Betaling

In afwijking op het onder “Betaling” in het eerste deel van deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden is een vooruitbetaling van 50% is verplicht na de bevestiging van de startdatum van de training. Hiervoor ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Deze factuur dient uiterlijk een week voor aanvang van de training voldaan te zijn.

13c. Annulering incompany trainingen/opleidingen en workskhops

Annulering kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering gelden de volgende annuleringskosten:
De kosten voor eventueel reeds geleverde materialen vermeerderd met:

Meer dan 20 werkdagen voor de startdatum: 20 %  van het totaalbedrag.
Tot 10 werkdagen voor de startdatum: 50 %  van het totaalbedrag.
Minder dan 10 werkdagen voor de startdatum: 100% van het totaalbedrag.

13d. Opschorting, opzegging

Bij opschorting of opzegging na aanvang van de training vindt geen restitutie plaats.

13e. Vervangende trainer

Indien door onvoorziene omstandigheden de trainer niet beschikbaar is, neemt, in overleg met de Opdrachtgever, een andere trainer de training waar. Deze is van gelijk niveau en beschikt over dezelfde kennis en vaardigheden. Hieraan zijn voor de Opdrachtgever geen kosten verbonden. Eventueel kan, in overleg met de Opdrachtgever, overeengekomen worden dat de opleiding/training of workshop op een ander moment plaats vindt.